Auto Mechanic Teachers PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๑๐ น.


ชื่อ
:::
นายศิริชัย นนทดิษฐ์
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่
:::
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 129
มือถือ
:::
08-13801961
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายนฤพงษ์ สว่างศรี
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่
:::
รองหัวหน้าแผนกฯ
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-18097282
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายประยุทธ อินทรโชติ
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่
:::
งานปกครอง
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-77653144
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายอิทธิศักดิ์ พลอยมา
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่
:::
งานแนะแนว
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-91990344
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายทรงพล เลขวัต
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่
:::
งานปกครอง
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-91542796
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายประสาร ศรีธนาอุทัยกร
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
งานประสานความร่วมมือ
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-98236362
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายณรงค์ พันธุ์สอิ้ง
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
งานแนะแนว
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-19020212
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายอุดม ทองสุข
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
งานวิชาการ
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-65159274
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายสามารถ เหล่าก่อดี
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
งานแนะแนว
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-61713084
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายสายันต์ ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่
:::
งานกิจกรรมพิเศษ
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-16514568
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
ว่าที่พ.ต.สมนึก แช่มประเสริฐ
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
งานวิชาการพิเศษ
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-18709670
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายอำนวย งามเกตุสุข
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่
:::
หัวหน้างานกิจกรรม
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-19440778
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายประพนธ์ สุขสุวรรณ
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
งานพัสดุ
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-61248829
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายชาลี กุนาทน
ตำแหน่ง
:::
ครูพิเศษสอน
หน้าที่
:::
งานแนะแนว
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-67947956
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายธนกร ศิริกิจธนสาร
ตำแหน่ง
:::
ครูพิเศษสอน
หน้าที่
:::
งานพัสดุ
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-58324000
E-mail
:::
-
Website
:::
http://auto.stc.ac.th


ชื่อ
:::
นายภาคภูมิ เสือคำ
ตำแหน่ง
:::
ครูพิเศษสอน
หน้าที่
:::
งานกิจกรรม
เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-18299587
E-mail
:::
-
Website
:::
http://ee.stc.ac.thLAST_UPDATED2