วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนกวิชาช่างยนต์ PDF พิมพ์ อีเมล


 

 

 

 

อัตลักษณ์ (Identities)
ทักษะวิชาชีพ ช่างยนต์ สู่จิตอาสา
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตนักศึกษา สาขาช่างยนต์ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในประชาคมอาเซียน
 
พันธกิจ (Mission)
1.
มุ่งพัฒนาแผนกวิชาให้ได้มาตฐาน ทางวิชาชีพ
2.
เพิ่มโอกาศให้ครู ได้พัฒนาวิชาชีพ ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3.
จัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
4.
บูรณาการเรียน การสอน พร้อมให้บริการชุมชน