ประวัติแผนกวิชาช่างยนต์ PDF พิมพ์ อีเมล
ช่างยนต์ ตั้งอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เปิดทำการสอนในปี 2481 ซึ่งอยู่ในเขต วัดละครร้าง และวัดช่องลมร้าง โดยเช่าที่กรมการศาสนา
และแผนกวิชาช่างยนต์เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ...
-พุทธศักราช 2511 ได้เปิดสอนแผนกช่างยนต์ครั้งแรก (รุ่น1) รับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทียบเท่า) เข้าเรียน
ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร 3 ปี โดยมี อาจารย์ ปฏิวัติ วงษ์ไชยสิทธิ์ เป็นอาจารย์ท่านแรก
-พุทธศักราช 2522 วันที่ 1 มกราคม ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี (2498) เป็น โรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรี และ
1 เมษายน 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
-พุทธศักราช 2527 วันที่ 16 พฤษภาคม เปิดสอนระดับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างยนต์สาขาวิชา
เทคนิคยานยนต์หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เข้าเรียน
-พุทธศักราช 2538 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานทวิภาคี หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทียบเท่า)
ศึกษา-ในสถานศึกษา 3 ภาคเรียน ฝึกงานในสถานประกอบการ 3 ภาคเรียน

ปัจจุบันแผนกวิชาช่างยนต์เปิดสอนในระดับ


- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี สาขางานยานยนต์ และสาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)  ( รับผู้จบ ม.3 )
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ปรับพื้นฐาน ม.6
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาอุตสากกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)
หมายเหตุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักศึกษาผู้ที่จบระดับ ปวช. และ ม.6 ทุกสาขาวิชา

สนใจเข้าศึกษาต่อ สอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกวิชาช่างยนต์ 035-522101 ต่อ 129
อาจารย์ศิริชัย นนทดิษฐ์ โทร 08-13801961